Στόχοι - Σκοποί
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο:ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε., με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ιδρύθηκε με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας το 1998 από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής και Ιδιώτες με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Νομού Χαλκιδικής, κάνοντας πράξη τη «βιώσιμη ανάπτυξη», δηλαδή την ανάπτυξη που σέβεται την οικολογική ισορροπία και προωθεί τη διατήρηση και ανάδειξη των οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων του Νομού.
Το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. και παρέχει επιστημονικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Δημόσιους Φορείς (π.χ. Δήμους) και σε Ιδιώτες (π.χ. Τουριστικές, εμπορικές επιχειρήσεις) με ανταγωνιστική Τιμολογιακή Πολιτική και σεβασμό στους κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας προς τους πελάτες του, προκειμένου να ληφθούν προληπτικές ή/και διορθωτικές ενέργειες και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά κρατικούς μηχανισμούς επιφορτισμένους με τον έλεγχο παραβατικών περιπτώσεων.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 και το εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, να εκτελεί δοκιμές, όπως καθορίζονται σε Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής.