Έλεγχος Βιολογικών Σταθμών

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 με πεδίο εφαρμογής τις «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού – λυμάτων και την Τεχνική υποστήριξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας νερού – λυμάτων» και διαθέτει τμήμα για την αξιολόγηση υποδομών, τη σύνταξη τεχνικών μελετών προς υλοποίηση των απαιτούμενων προληπτικών ενεργειών ή/και διορθωτικών παρεμβάσεων νέων ή υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού – Λυμάτων.

Η τεχνική υποστήριξη δύναται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :
• Τη διαγνωστική επιθεώρηση του βιολογικού σταθμού για την αποτύπωση της κατάστασης λειτουργίας του και των πιθανών προβλημάτων του.
• Τη μελέτη, ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τις φυσικές, βιολογικές και χημικές διεργασίες.
• Τη διενέργεια συστηματικών εργαστηριακών αναλύσεων, για τον έλεγχο των εισροών και εκροών καθώς και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του σταθμού
• Την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση της λειτουργίας του έργου ανά περίοδο, ώστε να επιτυγχάνεται αριστοποίηση της απόδοσης με σύγχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους της εγκατάστασης.
• Την παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας αυτής στα μεταβαλλόμενα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία και τον ορθολογικό προγραμματισμό του χρόνου λειτουργίας των μηχανημάτων σε περίπτωση απότομα μεταβαλλόμενων υδραυλικών φορτίων (π.χ. χειμερινή και θερινή περίοδος, Σαββατοκύριακα και λοιπές ημέρες της εβδομάδας).
• Την υποβολή προτάσεων για προγραμματισμό πρόσθετων κατασκευαστικών έργων εκσυγχρονισμού της μονάδας, εφόσον απαιτούνται.
• Τη συμβουλευτική παρουσία κατά την επιλογή νέου εξοπλισμού.
• Την κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται στην εγκατάσταση, σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης αυτής.

Όσον αφορά τις εργαστηριακές αναλύσεις αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, το εργαστήριο του ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία «οι διαθέτοντες λύματα και υγρά απόβλητα οφείλουν να τηρούν βιβλία παρακολούθησης της ποιότητάς τους και να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, αντίγραφα των αναλύσεων που πραγματοποιούν, εφόσον ζητηθούν» (Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής 96400/85, παρ ΙΙ, εδάφια ΣΤ, Η).