Έλεγχος νερών ύδρευσης - άρδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής ως οργανωμένο εργαστήριο των Ο.Τ.Α. που εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 17025:2005, ISO 9001:2000), καλύπτει μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των υπευθύνων ύδρευσης έναντι των απαιτήσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας βάση της οποίας, ως υπεύθυνοι ύδρευσης νοούνται:
• οι φορείς λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης (Δήμοι, Κοινότητες, Δ.Ε.Υ.Α., Εταιρείες Ύδρευσης),
• οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς εγκαταστάσεων ιδιωτικών γεωτρήσεων – υδρεύσεων και,
• οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς εγκαταστάσεων τουριστικής ή εμπορικής χρήσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις (ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892Β/11-07-01 προς εναρμόνιση με την 80/778/ΕΚ με έναρξη ισχύος την 25-12-03), το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. αναλαμβάνει δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις από αντιπροσωπευτικά σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή (γεωτρήσεις, δεξαμενές, σημεία δικτύων και σημεία τελικής κατανάλωσης) με έμφαση σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που τυχόν επηρεάζουν την καταλληλότητα του πόσιμου νερού.
Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά δύνανται να πραγματοποιηθούν τα κάτωθι:

1 Δοκιμαστική Παρακολούθηση:
• Δειγματοληψία και αναλύσεις μικροβιολογικών παραμέτρων
• Δειγματοληψία και αναλύσεις οργανοληπτικών και φυσικοχημικών παραμέτρων

2 Ελεγκτική Παρακολούθηση :
Δειγματοληψία και αναλύσεις βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών

3 Συμπληρωματική Παρακολούθηση :
Δειγματοληψία και αναλύσεις υπολειμμάτων δραστικών ουσιών (οργανοφωσφορικά και οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα)
Προσδιορίζονται δραστικές υπολειμματικές ουσίες οργανοφωσφορικών και οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων με την τεχνική της αεριοχρωματογραφικής ανάλυσης με χρήση ανιχνευτών σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD) και αζώτου – φωσφόρου (NPD) που επιτρέπει και την ανίχνευση μη ταυτοποιήσιμων (πέραν του καταλόγου) ουσιών.

4 Μετρήσεις πεδίου :
Μετρήσεις παραμέτρων που είθισται να μετρούνται επιτόπου στο σημείο δειγματοληψίας διότι η μεταβλητότητά τους δεν επιτρέπει την αξιόπιστη μέτρησή τους με τη μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο

5 Νερά άρδευσης
Δειγματοληψία και αναλύσεις νερών άρδευσης

 
web design and dynamic database drive (c) 2007 by www.createandhost.gr.